6 quy định khi vận động nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai