4 n.ạn nh.ân vụ ch.áy chung cư mini mua bảo hiểm nhân thọ được bồi thường gần 10 tỷ đồng

4 n.ạn nh.ân vụ ch.áy chung cư mini mua bảo hiểm nhân thọ được bồi thường gần 10 tỷ đồng

ʜᴀɪ ʜãɴɢ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ɴʜâɴ ᴛʜọ đã ᴄʜɪ ᴛʀả ɢầɴ 𝟷𝟶 ᴛỷ đồɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴʜà ᴄủᴀ 𝟺 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ.

ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄᴀᴏ 𝟷𝟶 ᴛầɴɢ ᴠớɪ 𝟺𝟻 ᴄăɴ ʜộ ở ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ (ʜà ɴộɪ) đêᴍ 𝟷𝟸 ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟷𝟹/𝟿, ᴋʜɪếɴ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʙảᴏ ʜɪểᴍ đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟿, ʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ɴʜâɴ ᴛʜọ đã ᴄʜɪ ᴛʀả ɢầɴ 𝟷𝟶 ᴛỷ đồɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ 𝟺 ɴạɴ ɴʜâɴ (ᴛʀᴏɴɢ số 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ) ᴄó ᴍᴜᴀ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ɴʜâɴ ᴛʜọ.

ᴄụ ᴛʜể, ʜãɴɢ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ɴʜâɴ ᴛʜọ ᴍᴀɴᴜʟɪғᴇ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟿 ᴠà đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴛɪếᴘ ʜᴀɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟿. ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄʜᴏ ʙᴀ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀêɴ ướᴄ ᴛíɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺,𝟻 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴍộᴛ đơɴ ᴠị ᴋʜáᴄ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ɴʜâɴ ᴛʜọ ᴀɪᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đã ᴄʜɪ ᴛʀả 𝟺,𝟹 ᴛỷ đồɴɢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ǫᴜᴀ đờɪ sᴀᴜ ᴠụ ᴄʜáʏ. ᴀɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ɴàʏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜợᴘ đồɴɢ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟺 ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ, ᴠốɴ ʟà ᴛʀụ ᴄộᴛ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴛᴜổɪ ᴄòɴ ᴋʜá ᴛʀẻ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề sự ᴄố, ʜãɴɢ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ đã ᴄʜủ độɴɢ ʀà sᴏáᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ʙảᴏ ʜɪểᴍ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴍᴀɴᴜʟɪғᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜãɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó 𝟽 ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴋʜáᴄ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ɴàʏ ʜɪệɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ᴄôɴɢ ᴛʏ đᴀɴɢ ʀà sᴏáᴛ ᴠà sẽ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ɴếᴜ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜɪ ᴘʜí, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴛʜᴇᴏ ʜợᴘ đồɴɢ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴠɪệᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴛʜᴇᴏ ʜợᴘ đồɴɢ, ʜɪệᴘ ʜộɪ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ɪᴀᴠ) ᴄũɴɢ đượᴄ ɢɪᴀᴏ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜâɴ đạᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴄʜế ɴộɪ ʙộ ᴠà ǫᴜʏ địɴʜ. ɪᴀᴠ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã đạɪ ᴅɪệɴ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʜỗ ᴛʀợ 𝟹𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ʙảᴏ ʜɪểᴍ xã ʜộɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ ᴄũɴɢ ᴛʀíᴄʜ ᴛừ ǫᴜỹ ᴘʜúᴄ ʟợɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ để ʜỗ ᴛʀợ ᴍứᴄ 𝟹 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ.