Công an tìm thấy 205 vết thương trên thân thể người vợ mang bầu 7 tháng

Công an tìm thấy 205 vết thương trên thân thể người vợ mang bầu 7 tháng

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄʜị ʙùɪ ᴛʜị ᴛᴜʏếᴛ ɢɪᴀᴏ – ɴɢườɪ ᴠợ ʙị ᴄʜồɴɢ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ʙầᴜ 𝟽 ᴛʜáɴɢ ở ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ (ʜảɪ ᴅươɴɢ) – ᴄó ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴛậᴛ ʟà 𝟸𝟿%.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛổɴɢ 𝟸𝟶𝟻 ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴄʜị ɢɪᴀᴏ.

ɴʜư ᴛɪɴ đã đưᴀ, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟺/𝟻, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ (ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ) đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴛộɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴠà ᴛộɪ ʜàɴʜ ʜạ ᴠợ ᴠớɪ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʟᴜâɴ, ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ.

ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ. Ảɴʜ: ᴛʜᴜ ʜằɴɢ

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ ᴄũɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʟᴜâɴ (𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, ở ᴛʜôɴ ǫᴜỳɴʜ ᴋʜê 𝟸, xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ, ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ, ʜảɪ ᴅươɴɢ).

ᴄʜɪ ᴄʜíᴛ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ đã ᴛʜàɴʜ sẹᴏ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴄʜị ɢɪᴀᴏ. Ảɴʜ: ʜᴏàɪ ᴛʜᴀɴʜ

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜáᴘ ʏ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴄʜị ɢɪᴀᴏ ᴄó 𝟹𝟸 ᴠếᴛ ʙỏɴɢ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ᴍặᴛ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟽ᴄᴍ; 𝟻 ᴠếᴛ ʙỏɴɢ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ɴɢựᴄ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟾ᴄᴍ; 𝟾 ᴠếᴛ ʙỏɴɢ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ʟưɴɢ, ᴛʜắᴛ ʟưɴɢ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟷𝟸ᴄᴍ; 𝟹 ᴠếᴛ ʙỏɴɢ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ᴠᴀɪ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟷𝟶ᴄᴍ; 𝟿 ᴠếᴛ ʙỏɴɢ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ᴛᴀʏ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟿ᴄᴍ; 𝟻 ᴠếᴛ ʙỏɴɢ ᴅᴀ ᴠùɴɢ đùɪ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟷ᴄᴍ; 𝟺𝟻 ᴠếᴛ xướᴄ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ʟưɴɢ, ᴠùɴɢ ᴛʜắᴛ ʟưɴɢ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟽ᴄᴍ; 𝟻 ᴠếᴛ xướᴄ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ᴠᴀɪ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟽,𝟹ᴄᴍ; 𝟸𝟹 ᴠếᴛ xướᴄ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ᴛᴀʏ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟺ᴄᴍ; 𝟽𝟶 ᴠếᴛ xướᴄ ᴅᴀ, ʙầᴍ ᴛíᴍ ᴠùɴɢ ᴍôɴɢ, đùɪ, ᴄʜâɴ, ᴠếᴛ ᴅàɪ ɴʜấᴛ 𝟷𝟸ᴄᴍ.

 


ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ. Ảɴʜ: ʜᴏàɪ ᴛʜᴀɴʜ

ᴠụ ᴠɪệᴄ đượᴄ ʙɪếᴛ đếɴ ɴʜɪềᴜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟻 ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ đề xᴜấᴛ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟻 ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “ǫᴜê ᴛôɪ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ᴍườɪ” ᴄó đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜị ʙùɪ ᴛʜị ᴛᴜʏếᴛ ɢɪᴀᴏ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ở xã ᴍỹ ʟâᴍ, ʜᴜʏệɴ ʜòɴ Đấᴛ, ᴛỉɴʜ ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sɪɴʜ sốɴɢ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ ʟà ᴀɴʜ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʟᴜâɴ đã ʙị đáɴʜ ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ.

ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ đầʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ʙấᴛ ʜạɴʜ. Ảɴʜ: ʜᴏàɪ ᴛʜᴀɴʜ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋɪᴍ xᴜʏêɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ sự ᴠɪệᴄ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟻, ᴄʜị ɢɪᴀᴏ đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ ᴍờɪ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ. ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ ᴛʜàɴʜ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜị ɢɪᴀᴏ để ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ʜᴏàɪ ᴀɴʜ