Đau lòng cả nhà uống thuốc ngủ t.ut.

Đau lòng cả nhà uống thuốc ngủ t.ut.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đếɴ ɴʜà ᴛʀọ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴɢườɪ ᴠợ ᴄùɴɢ 𝟸 ᴄᴏɴ đã ᴛự ᴛử. ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ʜɪệɴ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟼-𝟷𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ʜồ sơ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ (ᴠᴋsɴᴅ) ᴄùɴɢ ᴄấᴘ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ᴛɪếɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟷; ɴɢụ xã ᴍỹ ᴘʜướᴄ ᴛâʏ, ᴛʜị xã ᴄᴀɪ ʟậʏ, ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴠề ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ”.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴠì ʙᴜồɴ ᴄʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà đᴀɴɢ ᴛʜấᴛ ɴɢʜɪệᴘ, ᴛɪếɴ ᴄùɴɢ ᴠợ ʟà ɴ.ᴛ.ᴋ.ᴏ. (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟸) ʙàɴ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴜốɴɢ ᴛʜᴜốᴄ sâᴜ ᴠà ᴛʜᴜốᴄ ɴɢủ để ᴛự ᴛử. sᴀᴜ 𝟸 ʟầɴ ᴛʜᴜê ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ᴜốɴɢ ᴛʜᴜốᴄ để ᴛự ᴛử ɴʜưɴɢ ᴛɪếɴ ᴄùɴɢ ᴏ. ᴠà 𝟸 ᴄᴏɴ ɴʜỏ (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟺 ᴠà 𝟸𝟶𝟷𝟽) đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜếᴛ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟼, ᴛɪếɴ ᴄùɴɢ ᴏ. đưᴀ 𝟸 ᴄᴏɴ đếɴ ᴘʜườɴɢ ɴúɪ sᴀᴍ (ᴛᴘ ᴄʜâᴜ Đốᴄ, ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴛʜᴜê ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ý địɴʜ ᴛự ᴛử. Đếɴ đêᴍ 𝟷𝟻-𝟼, ᴛɪếɴ ᴄùɴɢ ᴏ. ᴄʜɪᴀ ᴛʜᴜốᴄ ɴɢủ ʀᴀ đưᴀ ᴄʜᴏ 𝟸 ᴄᴏɴ ᴠà 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄùɴɢ ᴜốɴɢ.

Đếɴ sáɴɢ ʜôᴍ sᴀᴜ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴʜà ᴛʀọ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴘʜòɴɢ ᴠì ᴛʜấʏ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ ɴêɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ đếɴ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴏ. ᴄùɴɢ 𝟸 ᴄᴏɴ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ. ʀɪêɴɢ ᴛɪếɴ ᴄòɴ ᴛʜở đượᴄ ᴍọɪ ɴɢườɪ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ.
ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴍộᴛ số ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ.