Kết cục đẹp cho 10 bị cáo vụ đưa m.aith.uý vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Kết cục đẹp cho 10 bị cáo vụ đưa m.aith.uý vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

ᴄʜɪềᴜ 𝟻/𝟼, ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ ᴛᴜʏêɴ áɴ sơ ᴛʜẩᴍ 𝟷𝟷 ʙị ᴄáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đườɴɢ ᴅâʏ ᴍᴜᴀ ʙáɴ, ᴛàɴɢ ᴛʀữ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀɪ ᴛʜúʏ để đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ 𝟷 (ʜà ɴộɪ).

ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ “ʙᴀʏ ʟắᴄ” ᴛʀᴏɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ 𝟷 đưᴀ ʀᴀ xéᴛ xử ɢồᴍ: ʙùɪ ᴛʜị ᴍɪɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟺, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜườɴɢ ᴛíɴ, ʜà ɴộɪ); Đɪɴʜ ᴄôɴɢ ᴜ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ᴛʀú ᴛạɪ ᴍộᴄ ᴄʜâᴜ, sơɴ ʟᴀ); ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴅươɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟿, ᴛʀú ᴛạɪ ʏêɴ ᴄʜâᴜ, sơɴ ʟᴀ); ʟườɴɢ ᴛʜị ᴛʜủʏ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ᴍộᴄ ᴄʜâᴜ, sơɴ ʟᴀ); ʟê ᴠăɴ ᴄườɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟸, ᴛʀú ᴛạɪ ᴍộᴄ ᴄʜâᴜ, sơɴ ʟᴀ); ʟườɴɢ ᴛʜị ᴄʜᴜɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟸, ᴛʀú ᴛạɪ ᴍộᴄ ᴄʜâᴜ, sơɴ ʟᴀ); ᴛʀầɴ ᴛʜị ʜᴏᴀ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ᴛʀú ᴛạɪ ᴍộᴄ ᴄʜâᴜ, sơɴ ʟᴀ); ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴛàɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟻, ᴛʀú ᴛạɪ ᴍộᴄ ᴄʜâᴜ, sơɴ ʟᴀ); ᴅɪệᴘ ᴛʜế ᴀɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟹, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì, ʜà ɴộɪ); ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ǫᴜý (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟹, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì, ʜà ɴộɪ); ᴘʜᴀɴ ᴛʜị ʙíᴄʜ ɴɢọᴄ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿, ᴛʀú ᴛạɪ ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ, ʜà ɴộɪ).

Đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀùᴍ ᴍᴀ ᴛᴜý ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ǫᴜý

ᴠụ áɴ ᴍᴜᴀ ʙáɴ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ 𝟷 ʟà ᴠụ áɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ. ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ɴêᴜ ᴛʀêɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠà sử ᴅụɴɢ ʟớɴ. ᴛʜêᴍ ᴠàᴏ đó, ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴍᴀ ᴛúʏ để đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ 𝟷 ɢâʏ ʀᴀ ʜậᴜ ǫᴜả đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ.

ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴛạɪ ᴛᴏà

ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ, ᴄăɴ ᴄứ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴋʜᴏảɴ 𝟺 Đɪềᴜ 𝟸𝟻𝟷, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ áɴ ᴛử ʜìɴʜ đốɪ ᴠớɪ 𝟽 ʙị ᴄáᴏ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ” ɢồᴍ: ʙùɪ ᴛʜị ᴍɪɴʜ, ʟê ᴠăɴ ᴄườɴɢ, ʟườɴɢ ᴛʜị ᴄʜᴜɴɢ, ᴛʀầɴ ᴛʜị ʜᴏᴀ, ᴅɪệᴘ ᴛʜế ᴀɴʜ, ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴛàɪ, ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ǫᴜý.

ʜᴀɪ ʙị ᴄáᴏ Đɪɴʜ ᴄôɴɢ ᴜ, ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴅươɴɢ ʙị ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ áɴ ᴛử ʜìɴʜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ” ᴠà “ᴛàɴɢ ᴛʀữ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ”.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ 𝟷

ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ ᴘʜᴀɴ ᴛʜị ʙíᴄʜ ɴɢọᴄ 𝟷𝟹 ɴăᴍ ᴛù ᴠề ᴛộɪ “ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ”. ᴛʀướᴄ đó, ᴛᴀɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ đã ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ ɴɢọᴄ ᴍứᴄ áɴ ᴛử ʜìɴʜ ᴛạɪ ʙảɴ áɴ số 𝟾𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟸/ʜssᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟸. ᴠậʏ ɴêɴ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ ɴɢọᴄ ʟà ᴛử ʜìɴʜ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙị ᴄáᴏ ʟườɴɢ ᴛʜị ᴛʜủʏ ʙị ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ áɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ” ǫᴜʏ địɴʜ ᴋʜᴏảɴ 𝟺, Đɪềᴜ 𝟸𝟻𝟷, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Đáɴɢ ᴄʜú ý ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʀᴜɴɢ Ươɴɢ 𝟷 ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ǫᴜý. ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ǫᴜý ʟà ɴɢườɪ đᴀɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ. ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ǫᴜý ᴛự ᴄảɪ ᴛạᴏ ʙᴜồɴɢ ʙệɴʜ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ ʀɪêɴɢ ᴠà ʟắᴘ đặᴛ ᴛʜêᴍ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʟᴏᴀ, ᴀᴍᴘʟɪ, đèɴ ɴʜáʏ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ǫᴜý ᴄũɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴍᴀ ᴛúʏ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ đạɪ áɴ ᴍᴀ ᴛᴜý ɴàʏ, ʙị ᴄáᴏ ʙùɪ ᴛʜị ᴍɪɴʜ ʟà ɴɢườɪ đã ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴍᴀ ᴛúʏ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴛổɴɢ 𝟿 ʟầɴ ᴠà ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜý ʜơɴ 𝟸𝟷,𝟻ᴋɢ.

ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟶 – 𝟷𝟼/𝟶𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ. ᴛổɴɢ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʟà 𝟸𝟷.𝟻𝟹𝟷,𝟼𝟺 ɢᴀᴍ ᴍᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ (ɢồᴍ 𝟷𝟼.𝟽𝟼𝟽,𝟼𝟺 ɢᴀᴍ ᴍᴀ ᴛúʏ đá; 𝟺.𝟽𝟽𝟶 ɢᴀᴍ ʜồɴɢ ᴘʜɪếɴ), 𝟾.𝟶𝟶𝟶 ɢᴀᴍ ᴋᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ ᴠà 𝟸𝟾,𝟾𝟺 ɢᴀᴍ ᴍᴅᴍᴀ.