Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giải thể, thành lập một số cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giải thể, thành lập một số cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội

Tại phiên họp này, về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6-2024; cho ý kiến đối với chủ trương tổ chức diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và công tác chuẩn bị cho diễn đàn.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên viện kiểm sát quân sự các cấp.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ bảy và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV.

ANH PHƯƠNG