Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tăng thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tăng thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ

Theo đó cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị xem xét, sửa đổi quy định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại khoản 2 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ lên 6 hoặc 7 năm để đảm bảo nguồn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ tại địa phương.

Trong khi đó, cử tri tỉnh An Giang cho biết, trên thực tế, người tham gia nghĩa vụ dân quân đều muốn được phục vụ với thời hạn nhiều hơn. Kiến nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Luật Dân quân tự vệ theo hướng tăng thời hạn tham gia nghĩa vụ dân quân nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với nhu cầu về tạo nguồn để kết nạp Đảng, công tác cán bộ và đào tạo chuyên nghiệp phục vụ lâu dài, đặc biệt là đối với dân quân thường trực.

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019.

Cụ thể, công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thế kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 4 năm; dân quân thường trực là 2 năm.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 2 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định trên.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quy định tại Điều này”.

Như vậy, Luật Dân quân tự vệ 2019 đã quy định kéo dài thời gian tham gia Dân quân tự vệ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, bảo đảm nguồn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ và nhu cầu tạo nguồn kết nạp Đảng, công tác cán bộ, đào tạo chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ của địa phương, đảm bảo tính công bằng xã hội đối với thanh niên tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ và nghĩa vụ quân sự.

T.M