THANH TẠ 100KG TRƯỢT TAY.. CỔ, CHÀNG TRAI 25T RA ĐI TH.ƯƠ.NG TÂM TẠI PHÒNG GYM

THANH TẠ 100KG TRƯỢT TAY.. CỔ, CHÀNG TRAI 25T RA ĐI TH.ƯƠ.NG TÂM TẠI PHÒNG GYM

ᴛʜấᴛ ʙạɪ ᴋʜɪ ᴄố ɴâɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ɴặɴɢ 𝟷𝟶𝟶ᴋɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜế ɴằᴍ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ ʙị ᴛạ đè ʟêɴ ɴɢựᴄ ʀồɪ ʟăɴ xᴜốɴɢ ᴄổ.

ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ xảʏ ʀᴀ ʟúᴄ 𝟷𝟻ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ ɢʏᴍ ở ᴠũ ʜáɴ (ʜồ ʙắᴄ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ), ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ ʜọ ᴄʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴄặᴘ ᴛạ ɴặɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶ᴋɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ảɴʜ đượᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴛậᴘ ɢʜɪ ʟạɪ, ᴄʜươɴɢ ɢầɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ɴâɴɢ đượᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ʟêɴ ᴛʀêɴ ɴɢựᴄ. ᴋʜɪ ᴀɴʜ đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ đẩʏ ɴó để đặᴛ ʟêɴ ᴍóᴄ ʜìɴʜ ᴄʜữ ᴊ ᴛʜì ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ sụᴘ xᴜốɴɢ. ʜậᴜ ǫᴜả ʟà ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ᴍỗɪ đầᴜ ɴặɴɢ 𝟻𝟶ᴋɢ ʟăɴ ᴛừ ɴɢựᴄ xᴜốɴɢ ᴄổ ᴄʜươɴɢ.

ᴀɴʜ ᴄʜươɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴâɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ɴặɴɢ ᴍỗɪ đầᴜ 𝟻𝟶ᴋɢ. (Ảɴʜ: ᴡᴇɪʙᴏ)

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟻 ɢɪâʏ sᴀᴜ đó, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄố ɢắɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴʜưɴɢ ʙấᴛ ʟựᴄ. ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪɴᴀ ᴘʀᴇss, ᴘʜảɪ ʜơɴ ᴍộᴛ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴍớɪ ᴄó ɴɢườɪ ʙɪếᴛ ᴄʜươɴɢ đᴀɴɢ ɢặᴘ ɴạɴ. ʜᴀɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴛậᴘ ᴄʜạʏ ᴠề ᴘʜíᴀ ᴄʜươɴɢ để ɴʜấᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴɢườɪ ᴀɴʜ. ɴạɴ ɴʜâɴ đượᴄ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

 

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ ᴛʜể ʜìɴʜ ᴠũ ʜáɴ ᴘᴀғɪᴋ, ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜươɴɢ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ǫᴜᴇɴ ᴍặᴛ ở đâʏ. ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ᴠì ʟý ᴅᴏ ɢì, ʜôᴍ đó ᴀɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴằᴍ đẩʏ ᴛạ đòɴ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶ᴋɢ ᴛʀêɴ ɢʜế ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ɢɪáᴍ sáᴛ.

ᴄảɴʜ sáᴛ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴛʜᴇᴏᴄʜɪɴᴀ ᴘʀᴇss.

ᴄáᴄʜ đâʏ ɢầɴ 𝟸 ᴛʜáɴɢ, ʙɪ ᴋịᴄʜ ᴛươɴɢ ᴛự ᴄũɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴊᴜsᴛʏɴ ᴠɪᴄᴋʏ, 𝟹𝟹 ᴛᴜổɪ, ᴠậɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʜể ʜìɴʜ ᴄó ᴛɪếɴɢ ở ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ. ᴀɴʜ ɢặᴘ ɴạɴ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ độɴɢ ᴛáᴄ ɴằᴍ đẩʏ ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ɴặɴɢ ɢầɴ 𝟸𝟷𝟶ᴋɢ.

Đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪáᴍ sáᴛ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴠɪᴄᴋʏ ɴɢã xᴜốɴɢ sàɴ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴛʀêɴ ᴠᴀɪ. sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ǫᴜá ɴʜᴀɴʜ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ɢɪáᴍ sáᴛ ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴɢăɴ ᴛʀụᴄ ᴄủᴀ ᴛʜᴀɴʜ ᴛạ ʟăɴ ǫᴜᴀ đầᴜ ᴠɪᴄᴋʏ. ɴạɴ ɴʜâɴ đượᴄ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɢãʏ ᴄổ ᴠà ʙị ᴄʜèɴ éᴘ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄáᴄ ᴅâʏ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴốɪ ᴠớɪ ᴛɪᴍ ᴠà ᴘʜổɪ. ᴀɴʜ ᴄʜếᴛ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴄᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ.