Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2023

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII – năm 2023, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 02-QĐ/BTCG, ngày 16/5/2023 về Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III – năm 2023.

Dưới đây là Thể lệ.